پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان

گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان
گزارش تصویری: آیین اختتامیه نخستین جشنواره پایگاه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی استان با حضور بهمن مراد نیا استاندار کردستان