پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های در دست احداث عمران شهری سنندج